Tietosuojaseloste - Asiakas- ja sidosryhmärekisteri - Leijona Catering Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste – Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Yleistä

Leijona Catering Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja kumppanirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa tietosuojavastaavamme osoitteessa tietosuoja@leijonacatering.fi.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: Leijona Catering Oy
Osoite: Viestikatu 7
70600 Kuopio
Puhelin: 01043 20000
Y-tunnus: 2449777-9

Leijona Catering Oy:n tietosuojavastaava: Esa Marttila, tietosuoja@leijonacatering.fi

Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme sekä sidosryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.

Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:

Asiakkaiden yhteyshenkilöt
• etunimi, sukunimi
• yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• tiedot asiakkaan organisaatiosta ja tehtävistä
• sotilasarvo

Sidosryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt
• etunimi, sukunimi
• yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero
• yhteyshenkilön yrityksen tiedot
• yhteyshenkilön asema organisaatiossa
• mahdollisesti tarjouksiin sisältyvät CV-tiedot

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta, edustamaltasi yritykseltä, tapahtumista, verkostoista sekä julkisista
lähteistä.

Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja
vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakas- tai muun yhteistyösuhteen hoitaminen ja ylläpito.

Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua tai toteuttaa muutoin yhteistyötä paremmin, eikä henkilötietojesi käsittelyllä ole osaltasi muita vaikutuksia.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
kolmansille osapuolille

Luovutamme ainoastaan toimittajiemme yhteyshenkilöiden tietoja Puolustusvoimille tarvittaessa varuskuntaravintoloihin pääsyn varmistamiseksi. Lisäksi siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat:
Promenade research Oy
Surveypal Oy
Lyyti Oy
Cloudia Oy
Efima Oy
CGI Suomi Oy
Elisa Appelsiini Oy
Grano Oy
Azets Insight Oy
Eventilla Oy

Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin asiakas- tai muu yhteistyösuhde on voimassa. Suhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään yhden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö (esim. kirjanpitolaki) tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
• saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
• saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
• vaatia henkilötietojesi poistamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
• saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Leijona Catering Oy:n tietosuojavastaavalle osoitteeseen tietosuoja@leijonacatering.fi.
Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Leijona Catering Oy
Tietosuojavastaava
PL 5330
70701 Kuopio