Leijonan vuosi 2019 - Leijona Catering Siirry sisältöön

Leijonan vuosi 2019


Toimitusjohtajan katsaus


Tuloksellisia vastuullisuustekoja

Vuonna 2019 Leijona Catering Oy jatkoi jo edellisinä vuosina aloitettua tehostamista niin taloudellisen tuloksen kuin vastuullisuushankkeiden osalta.

Jätteen tarkempi lajittelu on yhtiössä edennyt suunnitelman mukaisesti. Kiinnittämällä huomiota ruuan valmistus- ja tarjoiluprosessien tehostamiseen olemme saavuttaneet energian- ja veden säästämiseen liittyviä tavoitteita. Valmistamme ruuan entistä ympäristöystävällisemmin, käyttäen ilmastoystävällistä reseptiikkaa.

Edellytämme elintarvikkeiden ja tavarantoimittajiltamme energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Elintarvikkeiden vastuullisuus, alkuperä ja jäljitettävyys on nykyisin varmistettu monin vaatimuksin. Vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden hankintaketjun kehittäminen ei pääty, vaan haluamme tuntea elintarvikkeiden tuotantoketjun vieläkin paremmin tulevaisuudessa erityisesti tuontituotteiden osalta.


Asiakasläheisyys on yhteistyötä

Kumppanuussopimustemme laajennuttua kasvu näkyi liikevaihdon lisäksi sekä asiakkaiden määrän että yhtiön henkilöstömäärän lisääntymisenä.

Leijona Catering Oy:n toimintatapoja ja parhaita käytäntöjä on viestitty aiempaa suuremmalle kohderyhmälle. Viestinnän lisääminen kasvokkain ja monipuolisten tiedotuskanaviemme kautta kaikissa ravintoloissamme on kasvattanut yhteishenkeä ja lisännyt työtyytyväisyyttä henkilöstömme keskuudessa. Tästä ja muusta kehitystyöstä tunnustuksena Leijona Catering Oy:lle myönnettiin ensimmäistä kertaa Great Place to Work -sertifikaatti. Työntekijät kokevat yhteishengen olevan yhtiössä ystävällinen ja ilmapiirin tervetulleeksi toivottava. Saamme kaikki olla ylpeitä yhteen hiileen puhaltavasta leijonaperheestämme. Hyvä yhteishenkemme välittyy myös asiakkaillemme ja sidosryhmillemme.

Mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä Leijona Catering Oy:n aterioihin tasaisin väliajoin. Varusmiesten asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaistulos on parantunut. Asiakkaamme arvostavat Leijona Catering Oy:n ravintoloiden viihtyisyyttä ja palvelua. Myös ruoka kokonaisuutena koetaan aiempaa paremmaksi.


Uudistumisella hyvinvointia

Leijona Catering Oy:lle jatkaa ruoanvalmistukseen liittyvien prosessien tehostamista tavoitteenaan henkilöstön osaamisen kokonaisvaltaisempi hyödyntäminen ja sen myötä työtyytyväisyyden lisääntyminen kaikissa ravintoloissa.

Vuoden 2019 lopussa Leijona Catering Oy:ssä linjattiin, että uuden vuosikymmenen alussa yhtiön yritys- ja johtamiskulttuuri uudistuvat vastaamaan paremmin asiakkaiden ja liiketoimintakumppaneiden tarpeita.

Tekemästämme arvokkaasta työstä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi tehdään entistä läpinäkyvämpää myös suurelle yleisölle. Yhtiön vastuullinen toiminta kehittyy ja odotamme työmme tuloksia mielenkiinnolla tulevien vuosien aikana.

Ritva Paavonsalo, toimitusjohtaja


Leijona kehittyi vuonna 2019

Leijona Catering Oy:ssä otettiin useita kehitysaskeleita vuoden 2019 aikana. Yhtiön ympäristö- ja laatutoiminnot auditoitiin vuonna 2019 uudelleen ISO 14001 – ja ISO 9001 -standardien kriteerien mukaisesti. Leijona Catering Oy analysoitiin taloudellisen suorituskykynsä perusteella menestyjäyritykseksi Alma Talent Tietopalveluiden menestyjäluokituksessa. Menestyjä-sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius. Kauppalehden Menestyjä 2019 -luokitukset perustuvat tilikausiin, jotka ovat päättyneet 2018/06–2019/05.


Leijonasta tutkitusti hyvä työpaikka

Leijona Catering Oy:lle myönnettiin kansainvälinen Great Place to Work® -sertifikaatti syyskuusta 2019 alkaen. Great Place to Work® -sertifioinnin kriteeri on, että henkilöstökysely Trust Index © -kokonaistulos on vähintään 70 %. Leijona Catering Oy:ssä kokonaistulos ylitti kirkkaasti kriteerin, joten yhtiön kaikissa toimipaikoissa tehty työ hyvän työpaikan rakentamiseksi on tuottanut tulosta.

Tampereen Poliisiammattikorkeakoulun yhteydessä sijaitseva ravintola Miekkaleijona menestyi Leijona Catering Oy:n vertailussa parhaiten Trust Index -tutkimuksessa. Se kertoo siitä, että Miekkaleijonan työntekijät viihtyvät työpaikassaan ja asiat ravintolassa ovat muutenkin hyvällä mallilla. Määrätietoisen kehittämisen ansiosta palaset ovat loksahtaneet paikoilleen myös johtamisen näkökulmasta. Ravintola Miekkaleijonassa tärkeässä roolissa ovat yhteiset palaverit, tiedon kulun varmistaminen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen.

Leijonalaisten mukaan hyvä yhteishenki, henkilöstöedut, monipuoliset työt ja joustavuus tekevät Leijona Catering Oy:stä hyvän työpaikan. Leijonalaisten keskuudessa ollaan ylpeitä omasta ja kaikkien leijonalaisten työstä ja saavutuksista. Myös Leijona Catering Oy:n tuotteet, palvelut ja yhteiskunnallinen asema ovat leijonalaisten ylpeydenaiheita. Yhteishenki yhtiössä on ystävällinen ja ilmapiiri on tervetulleeksi toivottava. Henkilöstön mielestä työpaikalla syntyy tunne perheestä tai joukkueesta.

Leijona Catering Oy:n Great Place to Work® -sertifiointi on voimassa 12 kuukautta syyskuuhun 2020 saakka. Sertifiointi on kansainvälinen tunnustus ja se toimii yli 60 maassa.


Hyvinvoinnilla kohti parempaa työkykyä

Vuonna 2019 käynnistettiin henkilöstön kaksivuotinen hyvinvointiohjelma, jonka avulla Leijona Catering Oy haluaa valmentaa koko henkilöstöä kohti parempaa työkykyä. Hyvinvointiohjelman päämääränä on, että leijonalaisten terveys sekä hyvinvointi vahvistuvat ja tämän kautta työurat Leijonalla pitenevät. Hyvinvointiohjelmassa painotetaan työntekijöiden henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäksi esimiehen roolia hyvinvoinnin tukemisessa. Yhtiön tarjoamat tuet, edut ja palkitseminen tukevat hyvinvoinnin kokonaisuutta. Vuoden 2019 teemana olivat tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäiseminen sekä vähentäminen. Yhtiössä tehdään aktiivista yhteistyötä työeläkeyhtiön, työterveyshuollon ja tapaturmayhtiön, sekä henkilöstölle hoitokuluvakuutuksen tarjoavan yhteistyökumppanin kanssa.

Firstbeat –hyvinvointianalyysiin liittyvät mittaukset aloitettiin vuonna 2019 Leijona Catering Oy:n henkilöstön keskuudessa. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva henkilöstön voinnista Firstbeat- analyysin perusteella ja kohdentaa hyvinvointia lisäävät toimenpiteet tulevaisuudessa oikein.

Eettisten toimintatapojensa myötä yhtiö haluaa luoda luottamusta ja kunnioitusta herättävän työympäristön, jossa monimuotoisuutta tuetaan ja arvostetaan. Leijona Catering Oy on työnantajana sitoutunut kohtelemaan työntekijöitään yhdenvertaisesti, tasapuolisesti ja puolueettomasti. Minkäänlaista häirintää ja syrjintää ei sallita.


Arvostamme asiakaskokemusta

Herkullinen ja laadukas ruoka on asiakastyytyväisyyden perusta. Leijona Catering Oy:n tavoitteena joka päivä on asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen. Yhtiössä kuunnellaan asiakkaiden palautetta ja toiveita tarkalla korvalla.

Yhtiö jatkoi pitkäjänteistä työtä myös asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Leijona Catering Oy toteuttaa varuskuntaravintoloissaan laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen kaksi kertaa vuodessa. Koko-naisuudessaan asiakastyytyväisyys nousi vuoden 2019 aikana verrattuna edelliseen vuoteen.

Leijona Catering Oy on tuonut yhteistyössä Puolustusvoimien ja Sydänliiton kanssa Sydänmerkki-ateriat kaikkiin Suomen varuskuntiin. Noin puolet pääruuista täyttää Sydänmerkki-aterialle asetetut kriteerit, jotka liittyvät rasvan määrään ja laatuun sekä suolan määrään.

Leijona Catering Oy julkaisee verkkosivuilla ruokalistojen ohessa tarkat ainesosasisällöt sekä ravintoaine- ja energiatiedot kaikista aterioista. Ruokalistojen ja ateriasuunnittelun pohjana ovat kansalliset ravitsemussuositukset. Tarjoilulinjastot on suunniteltu siten, että ruokailijan on helppo koota suositusten mukainen, paljon kasviksia sisältävä ateria. Leijona Catering Oy huomioi erityisruokavaliot laajasti.


Lounas mukaan varusmiehille

Leijona Catering Oy kokeili vuoden 2019 aikana Puolustusvoimien kanssa yhteistyössä, kuinka mukaan otettava lounas palvelee liikkeellä olevia varusmiehiä.

Kokeilu liittyi Puolustusvoimien Koulutus2020-ohjelmaan. Mukaan otettavia lounaita pääsi kokeilemaan yhteensä 2500 varusmiestä Porin prikaatissa Niinisalossa, Maasotakoulussa Haminassa, Rannikkoprikaatissa Upinniemessä ja Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Kokeilulla haluttiin selvittää voiko pussiin pakatulla, varuskunnasta mukaan otetulla lounaalla tehostaa ajankäyttöä ja toisaalta sitä, millainen vaikutus tämän tyyppisellä ruokailulla on varusmiesten toimintakykyyn.

Mukaan otettavan lounaspussin sisältö vastasi kokonaisenergiamäärältään tavanomaista maastossa tarjottavaa lounasta. Tuotteet olivat valmiita nautittaviksi sellaisenaan, eivätkä vaatineet lämmitystä tai vettä, urheilujuomatuotteita lukuun ottamatta. Kokeilussa huomioitiin myös erityisruokavaliot.

Kokeilun aikana kerättiin kattavasti palautetta sekä varusmiesten kouluttajilta, että varusmiehiltä. Palautteet lounaspusseja koskien analysoidaan vuoden 2020 alussa, jonka jälkeen Puolustusvoimissa päätetään lounaspussien käyttämisestä jatkossa.